Login Form

Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Проектът

conf-management-lowПроектът ETHOS е насочен към насърчаване използването на нови подходи и инструменти за управление и оползотворяване – като ресурси за промяна – на междуличностните, социалните и организационните конфликти в бизнес средата. Целта е подобряване качеството и подкрепа на иновациите в професионалната подготовка, посредством интегриране в обучението на елементи на трудовия живот, създаване на по-подходяща учебна среда на работното място и при обучението в реални условия, като база за развитие на професионални умения, адекватни на потребностите на пазара на труда.

Понастоящем предприятията, по-специално МСП, са в тежко положение, поради икономическата ситуация: развитието на умения за справяне с организационни конфликти при предприемачите и мениджърите може да бъде възможност за отговор на предприятията на кризата, както се препоръчва в редица европейски документи. По тази причина е необходимо да се разработят аналитични и обучаващи инструменти, методологии и подходи, които насърчават въвеждането на конкретни меки умения в корпоративните планове за обучение. Това ще допринесе за създаване на среда и климат в предприятията, подкрепящи развитието и иновациите.

  Partners

partner-ethos-ok