Login Form

Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Цели

Проектът ETHOS ще допринесе за изготвяне на стратегии и осъществяване на действия, насочени към:

-разработване на подходи, методологии и инструменти за подобряване на качеството и иновациите в професионалното образование;

-разработване на подходи, методологии и инструменти за засилено интегриране на ученето с трудовия живот, създаване на по-подходяща среда за учене на работното място, като база за развитие на професионални умения, адекватни на потребностите на пазара на труда;

-развитие на меки умения, свързани с оползотворяване на конфликтите от страна на предприемачите и менидърите, с оглед подбряване на основаните на иновации ролеви модели и управленски подходи;

-улесняване на процесите на отговор и/или преодоляване на кризата от страна на предприятията;

-насърчаване на предприятията и доставчиците на професионално образование и обучение за работа в мрежа.

  Partners

partner-ethos-ok